ldn.knteu.kiev.ua

Установчі документи

Положення про дистанційне навчання в КНТЕУ
Положення про визнання веб-ресурсів для дистанційного навчання навчально-методичною працею


Методичні рекомендації

СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КНТЕУ
Створення тестових питань до Moodle
Методика створення дистанційного курсу в Moodle [з використанням прикладів]

Skip LoginSkip Main Menu

Course categories

Центр дистанційного навчання

Олімпіада1

Конференції КНТЕУ5

Програмне та методичне забезпечення дистанційних курсів8

В допомогу студентові. Загальноосвітні курси.7

Загальні курси з комп'ютерних технологій7

Факультативи
Науково-дослідний фінансовий інститут (НДФІ)1
Інститут вищої кваліфікації1
Центр підготовки до ЗНО5
Центр педогогічних та психологічних досліджень ( ЦППД )1
ПРОГРАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ44
РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ37
ПРОГРАМИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК37
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ40
Факультет міжнародної торгівлі та права ( ФМТП )

Кафедра міжнародних економічних відносин**34

Кафедра міжнародного приватного, комерційного та цивільного права**34

Кафедра загальноправових дисциплін**30

Кафедра сучасних європейських мов**9

Кафедра міжнародного публічного права**35

Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права**24
Факультет економіки, менеджменту та психології ( ФЕМП )

Кафедра економічної теорії та конкурентної політики**35

Кафедра економіки та фінансів підприємства**35

Кафедра менеджменту**31

Кафедра психології55

Кафедра публічного управління та адміністрування**18
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем ( ФОАІС )

Кафедра обліку та оподаткування**46

Кафедра фінансового аналізу та аудиту**37

Кафедра кібернетики та системного аналізу**23

Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки**68

Кафедра філософських та соціальних наук**28

Кафедра інформаційних технологій**21
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу ( ФРГТБ )

Кафедра технології та організації ресторанного господарства**15

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу**30

Кафедра туризму та рекреації**26

Кафедра фізичної культури**1

Кафедра інженерно-технічних дисциплін**19
Факультет торгівлі та маркетингу ( ФТМ )

Кафедра маркетингу**26

Кафедра товарознавства та митної справи**31

Кафедра товарознавства, управління безпечністю та якістю**27

Кафедра торговельного підприємництва та логістики**26

Кафедра журналістики та реклами**42

Кафедра іноземної філології та перекладу**25
Факультет фінансів та банківської справи (ФФБС)

Кафедра банківської справи**64

Кафедра фінансів**48

Кафедра статистики та економетрії**12

Кафедра вищої та прикладної математики**11

Новини

Picture of Зав. ЛДН КНТЕУ Роганов Володимир Петрович
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
 

Тестовоезадание состоит, как правило, из вопроса и вариантов ответов на него (закрытаяформа). Варианты ответов отделяются от вопроса фигурными скобками ( {} ). Текстотдельного тестового задания в файле не должен содержать пустых строк. Тестовыезадания отделяются друг от друга пустой строкой (двойное нажатие клавишиENTER). Если при написании текста вопроса тестового задания нужно перейти наНОВУЮ СТРОКУ, то необходимо использовать комбинацию символов \n (прямой слеш,латинская буква n).

РАЗМЕТКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тестовоезадание "Выбор из множества"

Для тестовыхзаданий выбор из множества неправильные варианты ответов помечаются символомтильда ( ~ ), а правильные символом "знак равенства"( = ).

Пример:

Ктонаписал роман "Война и мир"?{~Пушкин А.С. ~Лермонтов Ю.М. =ТолстойЛ.Н. ~Толстой А.К.}

Тестовоезадание "Пропущенное слово"

Эторазновидность тестового задания "Выбор из множества". При показетестового задания слово, выбор варианта которого необходимо осуществить,автоматически заменяется символами подчеркивания ( _____ ). Для разметкитестового задания такого типа варианты ответа необходимо разместить в томместе, где должно размещаться "пропущенное слово".

Пример:

C/C++является языком программирования {~Низкого =Высокого ~Нулевого} уровня.

Есливарианты ответов размещены перед последним символом пунктуации вопросатестового задания, то в этом месте всегда будут вставлены символы"пропущенного слова". Все типы тестовых заданий могут быть написаны сиспользованием "пропущенного слова".

Для ясностиварианты ответов могут быть записаны в отдельных строках и даже с абзацнымотступом.

Пример:

C/C++является языком программирования

{

~Низкого

=Высокого

~Нулевого

} уровня.

Ктонаписал роман "Война и мир"?

{

~ПушкинА.С.

~ЛермонтовЮ.М.

=ТолстойЛ.Н.

~ТолстойА.К.

}

Тестовоезадание "Короткий ответ"

Ответы вэтом типе тестового задания всегда начинаются с префикса "занакравенства" ( = ), который обозначает, что все ответы правильные. В этомтипе тестовых заданий не должно быть вариантов ответов с префиксом"тильда" ( ~ ).

Пример:

Ктонаписал роман "Война и мир"? {=Толстой =Толстой Л.Н. =Лев Толстой}

Два плюсдва равняется: {=4 =четыре}

Еслиуказывается только один вариант правильного короткого ответа, то он может бытьзаписан без префикса "знак равенства " ( = ). Следует отметить, что вэтом случае его можно спутать с тестовым заданием "Верно-неверно".

Тестовоезадание "Верно-неверно"

В тестовыхзаданиях такого типа необходимо указать верно ли утверждение или нет (Истинноили Ложно). Верное утверждение записывается как {TRUE} или {T}, а ложное как{FALSE} или {F}.

Пример:

ЛевНиколаевич Толстой автор романа "Война и мир"? {T}

Язык программированияC/C++ является языком низкого уровня? {F}

Тестовоезадание "Выбор соответствия"

Разметкасоответствующих пар начинается с символа равенства ( = ), а подвопрос иправильный ответ разделяются двумя символами ->. Стоит указать, что в таком типетестового задания должно быть не менее трех соответствующих пар.

Пример:

Вопрос осоответствии?

{

=подвопрос1-> ответ1

=подвопрос2-> ответ2

=подвопрос3-> ответ3

}

Укажитестолицы ниже перечисленных стран:

{

=Канада-> Оттава

=Украина-> Киев

=Италия-> Рим

=Япония-> Токио

}

Тестовыезадания "Выбор соответствия" не поддерживают методических указаний ивесовых коэффициентов оценивания к каждому варианту ответа.

Тестовоезадание "Числовой ответ"

Правильныйответ в тестовом задании "числовой ответ" должен начинаться со знаканомера ( # ). Разделителем между целой и дробной частями числа является точка (. ). Описание числового ответа может содержать величину погрешности, в пределахкоторой ответ будет считаться правильным. Правильный ответ и погрешность должныбыть разделены двоеточием ( : ). Так, например, если правильным ответомявляется величина, находящаяся в пределах от 1.5 до 2.5, то описаниеправильного ответа должно иметь вид {#2:0.5}. Последнее означает, чтоправильным ответом есть число 2+- 0.5. Если погрешность не указана, то еевеличина по умолчанию считается нулевой.

Пример:

В какомгоду родился Тарас Шевченко? {#1814}

Какоезначение имеет число Pi (до 3-х знаков после десятичной точки)? {#3.1415:0.005}

Кроме того, числовойответ может быть описан следующим образом{#минимальноеЗначение..максимальноеЗначение}. Разделителем между максимальным иминимальным значениями допустимого диапазона правильного ответа являетсядвойная точка ( .. ).

Пример:

Какоезначение имеет число Pi (до 3-х знаков после десятичной точки)? {#3.141..3.142}

В МООДОСвозможно создание тестового задания выбора из множества числовых ответов. Этотвариант может быть использован, например, для комбинации множества числовыхответов с весовыми коэффициентами оценки правильности ответов. Множествочисловых ответов должно быть разделено знаком равенства ( = ), как это делаетсяпри разметке тестовых заданий "короткого ответа".

Пример:

Какоезначение имеет число Pi (до 4-х знаков после десятичной точки)?

{#

=3.1415:0

=%50%3.1415:0.002

=%25%3.1415:0.004

}

Тестовоезадание "Эссе"

Тестовоезадание эссе это вопрос с пустым текстовым полем для ответа. Разметка этоготипа тестового задания имеет только фигурные скобки без содержимого.

Пример:

Напишите краткуюбиографию М.Ю.Лермонтова. {}

Тестовоезадание "Описание"

Тестовоезадание описание не имеет вариантов ответов и служит для создания пояснений настраничках показа тестовых заданий - страничках теста.

Пример:

Следующиетестовые задания содержат арифметические операции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В дополнениек выше перечисленному, GIFT-формат позволяет создавать строковые комментарии вфайле, название тестовых заданий, методические указания к вариантам ответов,весовые коэффициенты оценивания вариантов ответов.

Строковыекомментарии

Комментариине импортируются на сайт и не отображаются при прохождении теста, они виднытолько при просмотре текстового файла с тестом. Комментарии используются длявведения в файл дополнительной информации о тесте, тестовом задании, вариантеответа.

Строка скомментарием начинается с двойного обратного слеша ( // ), которые не должныбыть разделены пробелом или табуляцией. При импорте строки с комментариямиигнорируются.

Пример:

//Тестовое задание "Верно-неверно"

Являетсяли язык программирования C/C++ языком низкого уровня? {F}

Названиетестового задания

Каждоетестовое задание имеет обязательный элемент - название. Для разметки названияиспользуются два двойных двоеточия ( :: ), между которыми располагается текстназвания. Название размещается в начале описания тестового задания.

Пример:

::ПроизведенияЛ.Н.Толстого::

Ктонаписал роман "Война и мир"?

{

~ПушкинА.С.

~ЛермонтовЮ.М.

=ТолстойЛ.Н.

~ТолстойА.К.

}

::Столицымира::

Укажитестолицы ниже перечисленных стран: {=Канада -> Оттава =Украина -> Киев=Италия -> Рим =Япония -> Токио}

::Задание01_01::

Языкпрограммирования C/C++ является языком низкого уровня? {F}

Еслиназвание не указано (с помощью двойных двоеточий), то в качестве названия тестовогозадания будет использован его вопрос (нежелательный вариант).

Методическиеуказания

Методическиеуказания и пояснения к варианту ответа могут включаться в состав каждоготестового задания. Вставка осуществляется с помощью символа номера (#) и следующегопосле него текста указания или пояснения.

Пример:

C/C++является языком программирования

{

~Низкого#Внимательноперечитай раздел учебника.

=Высокого#Отлично!

~Нулевого#Оченьплохо! Такого уровня для языков программирования не существует.

} уровня.

Ктонаписал роман "Война и мир"? {=Толстой#Молодец! Верно. =ТолстойЛ.М.#Молодец! Верно. =Лев Толстой#Молодец! Верно.}

Языкпрограммирования C/C++ является языком низкого уровня? {F#Ошибаешься! ЯзыкC/C++ не является языком низкого уровня.#Молодец! Верно.}

В процессетестирования для заданий "Выбор из множества", указания или поясненияпоказываются только для тех ответов, которые выбрал студент. Для заданий"Короткий ответ" указания или пояснения показываются только тогда,когда студент выбрал правильный ответ. Для тестовых заданий"Верно-неверно" указания или пояснения могут иметь два значения.Первое, когда студент выбрал неправильный ответ, второе - правильный ответ.

Весовыекоэффициенты оценивания

Весовойкоэффициент оценивания варианта ответа доступен для двух типов тестовыхзаданий: выбор из множества и короткий ответ. Вставка значения весовогокоэффициента в текст импорта тестового задания осуществляется с помощьюсимволов процента ( % значение %) после тильды ( ~ ) для заданий выбора измножества или после знака равенства ( = ) для заданий короткого ответа. Этизаписи могут быть дополнены методическими указаниями или пояснениями.

Пример:

Текствопроса{~неверный ответ ~%50%частично верный =абсолюто верный}

Множественныеответы

Множественныеответы используются в тестовых заданиях выбора из множества тогда, когдастудент для полного ответа должен выбрать два или большее количество вариантовответа.

Пример:

Ктосоздавал прототипы предшественников современных компьютеров?

{

~Рузвельт#Не верно

~%50%Бэбидж

~%50%Нейман

~ БилГейтс#Не верно

}

Обратитевнимание, ни перед одним из ответов не стоит знак равенства ( = ) и поэтомусуммарная оценка не может быть больше чем 100%. Если это не так, то системапокажет ошибку.

Для заданийэтого типа существует проблема, согласно которой если студент выберет всеварианты ответов, то автоматически получит оценку в 100%. Для устранения этойпроблемы необходимо вводить отрицательные значения весовых коэффициентов дляневерных ответов.

Пример:

Ктосоздавал прототипы предшественников современных компьютеров?

{

~%-50%Рузвельт#Неверно

~%50%Бэбидж

~%50%Нейман

~%-50%Бил Гейтс#Не верно

}

Особенностиформатирования текста

Текствопроса тестового задания (только он) может быть размечен в соответствии стребованиями форматирования web-страниц. Доступными форматами являютсясистемный формат МООДОС (Moodle Auto-Format), HTML (HTML-формат), форматпростого текста (Plain text format), формат markdown (Markdown format). Форматтекста задается с помощью квадратных скобокх ( [тип формата] ) перед вопросомзадания.

Пример:

[markdown]Являетсяли язвк C++ языком программирования высокого уровня? {T}

::Тестовоезадание 01::

[html]Ктосоздавал прототипы предшественников современных компьютеров?

{

~%-50%Рузвельт#Неверно

~%50%Бебідж

~%50%Нейман

~%-50%БілГейтс#Не верно

}

Специальныесимволы ~ = # {}

Символы ~ =# {} специальное назначение и поэтому не могут использоваться в качествесиволов текста вопроса и вариантов ответа. Системные фильтры отслеживают этисимволы и выполняют соотвтствующии им действия. Это так называемые контрольныесимволы. Однако, если вам необходимо применить эти символы в текстах, например,для того, чтобы математическую формулу в вопросе, то избежания появления ошибокперед контрольным символом необходимо поставить обратный слеш ( \ ).

Пример:

Какаясумма равняется 5?

{

~ \=2+2

= \=2+3

~ \= 2+4

}

::Контрольныесимволы GIFT-формата::

Какиесимволы НЕ являются контрольными символами формата импорта GIFT?

{

~ \~ # \~ является контрольным символом.

~ \= # \= является контрольным символом.

~ \# # \# является контрольным символом.

~ \{ # \{ является контрольным символом

~ \} # \}является контрольным символом.

= \ # Верно! \ (backslash) НЕ являетсяконтрольным символом.

}

Разделытестовых заданий

В форматеGIFT существует возможность задавать в текстовом файле разделы, в которые будутимпортированы тестовые задания. Задание разделов осуществляется с помощьюмодификатора ( $CATEGORY: ). В файле можна задаль любое разумное количествомодификаторов. Модификатор в файле выделяется пустыми строками. Все тестовыезадания после модификатора (до следующего модификатора) будут импортированы вуказанный раздел.

Пример:

$CATEGORY: Философия/Тема_01

илипросто

$CATEGORY:Тема_01

В этомслучае вопросы будут импортированы в раздел Тема_01. Если такого раздела вбанке тестовых заданий нет, то он будет создан автоматически.

Другиефункции

Вопросы скороткими ответами могут быть офорлены по принципу выбора из "0" и"1", как в примере:

$вопрос->usecase= 0;

Picture of Зав. ЛДН КНТЕУ Роганов Володимир Петрович
Студентам КНТЕУ
 
Шановні студенти КНТЕУ!
При відмові в реєстрації в системі дистанційного навчання, просимо Вас, написати електронного листа за адресою learning_knteu@ukr.net.
У листі вкажіть проблему, повністю ПІБ, факультет, курс, групу і номер заліковки. Постараємося допомогти і вирішити всі проблеми.

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Latest News

Latest News

  • 16 Feb, 14:54
    Зав. ЛДН КНТЕУ Роганов Володимир Петрович
    ОБЩИЕ ПРАВИЛА ФОРМАТИРОВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ more...
  • 18 Sep, 13:33
    Зав. ЛДН КНТЕУ Роганов Володимир Петрович
    Студентам КНТЕУ more...
Skip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 10 minutes)
None